Towarzystwo Muzyki Dawnej

   Towarzystwo Muzyki Dawnej im.G.Ph.Telemanna powstało w 1996r w Bielsku-Białej. Celem Towarzystwa jest propagowanie i upowszechnianie muzyki dawnej. Swoje cele realizuje poprzez:

  • organizowanie koncertów, festiwali;
  • organizowanie kursów, wykładów, prelekcji;
  • pozyskiwanie instrumentów muzycznych;
  • nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą;
  • zbieranie i dokumentowanie materiałów nutowych.

Współpracuje z Bielskim Centrum Kultury, Teatrem Polskim, parafiami ewangelickimi i katolickimi, Bielskim Biurem Koncertowym Solo-Duo-Trio. Przy Towarzystwie działa Orkiestra im.Telemanna, która składa się w większości z muzyków Bielska-Białej, daje mozliwości pracy w zawodzie i rozwoju artystycznego. Instytucje kultury w Bielsku-Białej nie zapewniają pracy etatowej dla muzyków, toteż działania Towarzystwa zapełniają tę lukę, organizując koncerty i dając możliwości  rozwijania swoich umiejętności artystom tego miasta.
     Pierwszym projektem Towarzystwa był cykl koncertów "Muzyka dawna i muzy" w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej (od1995r), kolejnym "Dni muzyki kameralnej i organowej"w Szczyrku i Bielsku-Białej (od 2000r), w Czechowicach-
-Dziedzicach (od 2003r). W Szczyrku na Górce odbywały się kursy muzyki Baroku i Klasycyzmu(2000r - 2003r).
 W 2003r powstał  "Vivaldi Festival", którego koncerty odbywają się w Bielsku-Białej,Czechowicach-Dziedzicach, Żywcu i innych miastach Regionu. Wspólnie z Bielskim Centrum Kultury Towarzystwo zainicjowało cykl „Muzyczna Ballada Europy-koncerty dla wszystkich”(od 2005r).
     Od 2007r w katedrze odbywają "Koncerty u św.Mikołaja". Nawiązują do bogatych tradycji muzycznych tej świątyni odkrytych i opisanych w pracy doktorskiej obronionej na KUL przez dr. Jadwigę Jasińską.
Badaniom naukowym Jadwigi Jasińskiej (praca doktorska obroniona na KUL w 1998r) zawdzięczamy przywrócenie pamięci o świetnych tradycjach muzycznych bielskiej katedry oraz wiedzę o bogatych zasobach muzykaliów przechowywanych w katedralnej bibliotece. Okazuje się, że świątynia pod wezwaniem św. Mikołaja była ważnym ośrodkiem życia muzycznego w XVIII i XIX wieku. Od drugiej połowy XVIII wieku działała kapela muzyczna (wśród przykościelnych muzyków byli również kompozytorzy) wykonująca godny uwagi repertuar.
Towarzystwo i Orkiestra im. Telemanna postanowiła do tych świetnych tradycji nawiązać, przybliżając słuchaczom zapomniane i odkrywane na nowo utwory.

     *
  Early Music Society was founded in 1996 in Bielsko-Białej. Intent Society is to promote and dissemination of early music.  It realizes its objectives by:

  • organizing concerts, festivals;
  • organizing courses, lectures, lecture;
  • acquisition of musical instruments;
  • networking with similar organizations in the country and abroad;
  • collection and documentation of materials scores.
Works with Bielsko Cultural Centre, the Polish Theatre, Protestant and Catholic parishes, Bielsko Solo Concert Agency-Duo-Trio. When the Society acts im.Telemanna Orchestra, which consists mostly of musicians Bielsko-Biala, gives the possibilities of professional experience and artistic development. Cultural institutions in Bielsko-Biala, do not provide full-time employment for musicians, so the Society fill this gap by organizing concerts and giving the opportunity to develop their skills of the artists of the city.
     The first project was a series of concerts Society "Early music and muse" at the Polish Theatre in Bielsko-Biala (od1995r), another "The days of chamber music and organ" in Szczyrk and Bielsko-Biala (since 2000), in Czechowice-Dziedzice (since 2003). In Szczyrk on the Hill took music courses and Baroque Classicism (2000 - 2003).
 In 2003 was "Vivaldi Festival", the concerts are held in Bielsko - Biala, Czechowice, Zywiec and other cities in the region. Together with Bielsko Cultural Centre Society has launched a series of "Ballad of Europe-Music concerts for all" (since 2004).
     Since 2007, the cathedral held "Concerts in św.Mikołaja". Refer to the rich musical traditions of the temple was discovered and described in the doctoral thesis defended at KUL by dr. Hedwig Jasińska.
Hedwig Jasińska research (PhD thesis defended at KUL in 1998) is due to restore the memory of the great musical traditions of Bielsko Cathedral and the rich resources of knowledge of musical pieces stored in the cathedral library. It turns out that the temple of St. Nicholas. Nicholas was an important center of musical life in the eighteenth and nineteenth centuries. Since the second half of the eighteenth century band music acts (among przykościelnych composers were also musicians) performing a remarkable repertoire.
Society and Orchestra them. Telemann decided to make these great traditions, bringing listeners forgotten and rediscovered tracks.