Orkiestra  im. Telemanna

Orkiestra  im. Telemanna powstała w 1993 roku w Bielsku-Białej. Muzycy garają repertuar XVII i XVIII w. na instrumentach historycznych, a repertuar XIX i XX w. na instrumentach współczesnych.

Orkiestra współpracuje z muzykami i wokalistami w wielu krajach Europy. Koncerty odbyły się  w takich miejsach jak:
- Weiler(Niemcy) i Wissembourg(Francja)- maj 2005r,
- Londyn(Anglia)- kwiecień 2006r,
- Weiler(Niemcy)- lipiec 2006r wspólnie z „Sinfonia Algovia”.
Muzycy Orkiestry im. Telemanna brali udział w wielu festiwalach muzycznych w Polsce, m.in. w: Lublinie, Katowicach, Cieszynie, Żywcu, Mikołowie, Starachowicach, Trzebnicy, Zelowie, Jędrzejowie, Leżajsku.
Orkiestra wystąpiła z Kają Danczowską na „XVII Międzynarodowej Dekadzie Muzyki” w Cieszynie (październik 2006) oraz w 2008 r. na koncertach „Viva Vivaldi” w Cieszynie i Bielsku-Białej. W 2005 r. zainicjowała koncerty sylwestrowe w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. W kwietniu 2008 r. wspólnie z chórem i solistami zaprezentowała oratorium „Mesjasz” G.F.Haendla w Katowicach, Bielsku-Białej i Żywcu. W październiku 2008 r. orkiestra wykonała wspólnie z chórem i solistami „Requiem” W.A.Mozarta w Bielsku-Bialej i Żywcu. W Bielsku-Białej orkiestra regularnie koncertuje w Bielskim Centrum Kultury - „Muzyczna Ballada Europy”, w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej - ”Muzyka dawna i Muzy” i „Walce Straussa ". Orkiestra występuje podczas "Vivaldi Festival”,”Koncerty u św.Mikołaja”,”Wakacje z muzą”. W Żywcu koncertowała w cyklu "Najpiękniejsze melodie świata".

Orkiestra nagrała płyty CD: “Barocco con fuoco”,”Viva Espańa”,”Muzyczna Ballada Europy”,”Ad Dei Gloriam” i „Cztery pory roku” A.Vivaldiego.

Zespół otrzymał nagrodę „Za dotychczasową działalność” w dziedzinie kultury w Bielsku-Białej „Nominacja-Ikar 2001”. Honorowy Dyplom – Ikar 2008 w dziedzinie kultury i sztuki w Bielsku-Białej.
Jej kierownikiem artystycznym jest Piotr Sadowski .

www.facebook.com/zespol.telemanna

Telemann's Orchestra was established in 1993 in Bielsko-Biala. Musicians play repertoire seventeenth and eighteenth centuries on period instruments and repertoire of the nineteenth and twentieth centuries to contemporary instruments.
 
Orchestra collaborates with musicians and singers in many European countries. Concerts were held in miejsach such as:
- Weiler (Germany) and Wissembourg (France) - May 2005,
- London (England) - April 2006,
- Weiler (Germany) - July 2006 together with "Sinfonia Algovia".
Musicians Orchestra them. Telemann took part in many music festivals in Poland, including in Lublin, Katowice, Poland, Cieszyn, Zywiec, Mikołów, Starachowice, Trzebnica Zelów, Jedrzejow, Leżajsk.
The orchestra performed with Kaja Danczowska the "XVII International Decade of Music" in Cieszyn (October 2006) and in 2008 in concert "Viva Vivaldi" in Cieszyn and Bielsko-Biala. In 2005, launched a New Year's Eve concert in Theatre. Adam Mickiewicz University in Cieszyn. In April 2008, together with the choir and soloists presented the oratorio "Messiah" GFHaendla in Katowice and Bielsko-Zywiec. In October 2008, the orchestra performed together with the choir and soloists, "Requiem" by WA Mozart in Bielsko-Biala and Zywiec. In Bielsko-Biala orchestra regularly performs in Bielsko Cultural Center - "The Ballad of Music in Europe" at the Polish Theatre in Bielsko-Biala - "Early Music and the Muses" and "Rollers Strauss". Orchestra occurs during "Vivaldi Festival", "Concerts at St. . Nicholas, "" Vacations muse ". The Zywiec concerts in the series "The most beautiful melodies in the world."
 
The orchestra has recorded a CD, "Barocco con fuoco", "Viva España", "Music Ballad of Europe", "Ad Dei Gloriam" and "Four Seasons" A.Vivaldiego.
 
The team received the award "for current activity" in the field of culture in Bielsko-Biala, "Appointment-Ikar 2001". Honorary Diploma - Icarus 2008 in the field of culture and art in Bielsko-Biala.
Its artistic director is Peter Sadowski.

 

Skład zespołu kameralnego:

Piotr Sadowski - skrzypce, koncertmistrz

Maria Wieja - skrzypce

Artur Łuczak - skrzypce, altówka

Krzysztof Woźniczko - altówka, skrzypce

Szymon Jakubiec - wiolonczela

Grzegorz Skórka - kontrabas

Joanna Mrozek - flet, flet piccolo, fletnia Pana

Robert Barlik - klarnet, saksofon

Aleksandra Sadowska - fortepian, klawesyn

Ewa Sadowska - piano, organy, fortepian

Renata Sadowska - klawesyn, fortepian